PARLAMENTARNE INICIJATIVE

Krivični zakon FBIH

Donošenje Izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH koje predlaže Klub parlamentarki ima za cilj bolje i adekvatnije postupanje i zbrinjavanja djece žrtava nasilja, zlostavljanja u porodici a naročito djece žrtava pedofilije.

Porodiljske naknade

Budući da su porodiljske naknade na područiju Federacije BiH neujednačene a često i diskriminirajuće, Klub parlamentarki se zalaže i radi na tome da se pronađe adekvatno rješenje ovog veoma značajnog pitanja za Federaciju BiH.

Jedan milion za žene poljoprivrednice

Na prijedlog Klub parlamentarki u Budžetu za 2014. godinu obezbijeđen je 1 milion KM za formiranje revolving fonda za kreditiranje žena poljoprivrednica u ruralnom području sa ciljem poticaja ruralnog razvoja.
(Sredstva odobrena iz revolving fonda predviđeno je da su bez kamata sa minimalnim troškovima i sa što dužim periodom otplate. Svake godine bi se ta sredstva uvećavala za milion KM i vremenom bi imali značajan iznos fonda usmjeren na razvoj poljoprivrednog dobra u ruralnim sredinama i zapošljavanja žena kao nositeljica razvoja poljoprivrede).