TEME U FOKUSU

  Klub parlamentarki P FBiH se fokusirao na sljedeće:

  •  Uređenje zakonske regulative i obezbjeđivanje adekvatne materinske zaštite u FBiH,
  • Rad na zakonodavstu i financiranje borbe protiv porodičnog nasilja,
  • Rad na izmjenama Krivičnog zakona,
  • Analiza budžeta iz ugla gender senzitivnosti,
  • Analiza svih akata i Programa ministarstava koje sadrže poticajne mjere, sa stajališta ravnopravne raspodjele na žene i muškarce (poljoprivrede, zapošljavanje, obrt i poduzetništvo, turizam i drugo),
  • Analiza rješenja za osobe sa invaliditetom, specifično žena sa invaliditetom,
  • Analiza realizacije Akcionog plana FBiH za zapošljavanje 2010-2014 iz ženskog ugla,
  • Rad na izbornom zakonu (zauzimanje stavova oko rješenja koja se pripremaju u Parlamentu BiH).