MREŽA KLUBA

ICVA ima za cilj jačanje nevladinog sektora u BiH kroz pružanje podrške u: razmjeni informacija i izradi informativnih publikacija; razvoju politika po pitanjima važnim za nevladin sektor u BiH; zastupanju NVO interesa prema vlastima/ vladama, međunarodnim organizacijama, UN agencijama i drugim učesnicima u
razvoju.

 

Međunarodni republikanski institut (IRI) je neprofitna, nestranačka organizacija, osnovana 1983. godine. Misija Instituta je unaprijeđenje i promovisanje slobode i demokratije u svijetu i asistiranje političkim strankama u postizanju većeg stepena odgovornosti. IRI pomaže građanima da participuju u procesu donošenja odluka, te radi na povećanju uloge marginaliziranih grupa u političkom procesu, uključujući žene i mlade.

U Bosni i Hercegovini, IRI radi sa političkim strankama, think-tank organizacijama i ženama, podržavajući demokratske reforme i odgovornost, asistira lokalnim zajednicama i civilnom društvu u poboljšanju njihovih napora i zagovaranja, te potiče uključivanje žena i mladih u politički proces.

 

Prava za sve je organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava kao osnove za izgradnju pravednog i demokratskog društva. Prava za sve promovira učešće građana u demokratskim institucijama i procesima; zahtijeva odgovornosti vlade za poštovanjem, zaštitom i ostvarenjem ljudskih prava svih bez obzira na spol, rod, invaliditet, status manjine, nacionalnu ili vjersku pripadnost, seksualnu orjentaciju, ili bilo koju drugu razliku; Prava za sve sarađuje sa Klubom Parlamentarki kroz tematske sjednice (npr. kaznena politika), pripremu zakonskih prijedloga (npr. nacrt Izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH). Prava za sve sarađuje sa parlamentarkama kroz Ekspertnu radnu grupu utičući na procedure donošenja i izmjena zakona (npr. donošenje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, nacrta Zakona o radu), blisko sarađujući sa Odborom za rad i socijalnu zaštitu, Komisijom za jednakopravnost spolova, itd. Za više detalja: www.pravazasve.ba ili www.pzszapromjene.ba.

 

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nestranačka i neprofitna organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i smanjenje nivoa diskriminacije na osnovu spola, roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Sarajevski otvoreni centar je organizacija koja osnažuje žene i LGBT (lezbejke, gejeve, biseksualne i transrodne) osobe, promoviše ljudska prava žena i LGBT osoba u društvu, te zagovara promjene legislative i javnih politika u Bosni i Hercegovini, te primjenu postojećih politika kod bh. vlasti i međunarodnih tijela. Saznajte više na www.soc.ba. Sarajevski otvoreni centar je dio ekspertne grupe koju vode Prava za sve i ICVA i koja sarađuje sa Klubom parlamentarki PD BiH.

 

Udruženje „Zemlja djece“je bosanskohercegovačka nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija, osnovana 1995. godine s ciljem da upozorava ljudsko društvo na pratnju djece i organizovanu pruža pomoć djeci i mladima u nevolji bez obzira na njihovu socijalnu, polnu, rasnu, nacionalnu, starosnu ili bilo koju drugu pripadnost. Svoju misiju „Zemlja djece“ realizuje kroz standardizovane i struktuirane aktivnosti:
• Tuzlanskog tinejdžerskog centra „Telex“
• Dnevnog centra za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici ili su u riziku da to postanu
• Zagovaračkih aktivnosti u pravcu donošenja i usklađivanja zakonodavnih i javnih politika sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite prava djeteta/ljudskih prava
• Osnaživanje i Izgradnja kapaciteta dječijih grupa „Snažniji glas za djecu“.
„Zemlja djece“ je dio Ekspertne radne grupe koja direktno sarađuje sa Klubom palamentarki putem tematskih sjednica ili direktnim kontaktima sa parlamentarkama Kluba, a u vezi izmjena i dopuna pojedinih zakona ili donošenja novih zakonskih rješenja koja se odnose na oblast ljudskih prava. Na prvoj konstituirajućoj sjednici Kluba parlamentarki „Zemlja djece“ je prezentovala rezultate Istraživanja o fenomenu seksualnog nasilja nad djecom u BiH koje je sprovedeno sa profesionalcima, djecom i roditeljima , osnovne principe i načela Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju seksualnog nasilja nad djecom (Lanzarote konvencija), koju je BiH ratifikovala, te obaveze usklađivanja bh zakonodavstva i politika sa ovom Konvencijom. Više informacija o organizaciji i aktivnostima na: www.zemljadjece.org

 

Vanjskopolitička inicijativa BH je nevladina, neprofitna i nezavisna organizacija posvećena promišljanju i analiziranju vanjske politike, međunarodnih odnosa i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.
Misija VPI je da služi društvu u Bosni i Hercegovini i njenim institucijama kroz širok niz istraživačkih mogućnosti, publikacija i organiziranje događaja, koji promoviraju svjesnost o pitanjima unutarnje vladavine u BiH, kao i smjernicama koje ima u vanjskoj politici. VPI BH provodi svoju misiju kroz:

  • Podizanje svjesnosti društva o promjenljivoj prirodi i provedbi međunarodnih odnosa, vanjskim poslovima, diplomaciji i posljedicama istih na BiH institucije
  • Stručne analize i savjetodavnu ulogu prema kreatorima vanjske politike i donosiocima odluka u zakonodavnim i izvršnim organima u BiH
  • Jačanje edukacije i obuke budućih mladih profesionalaca u BiH
  • Omogućavanje boljeg razumijevanja javnosti o prirodi procesa reforme struktura upravljanja u BiH, njenoj vanjskoj politici i procesu EU integracija.

 

F5 (Ženska lobi grupa)